127 IV. Gast-, Ziekenhuizen, enz. en Krankzinnigengestichten. Wat het gemeenteziekenhuis betreft, verwijzen wij naar het verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van de zaken betreffende de openbare gezond heid en het gemeenteziekenhuis, waarbij een uitvoerig rapport van den geneesheer-directeur is gevoegd, opge nomen als Bijlage 18. 129 357 275 1124 99 2033. Enkele andere bijzonderheden treft men aan in bij lage No. 16 F. In het afgeloopen jaar werden begraven: op de bijzondere begraafplaats der Roomsch-Katho- lieke gemeente 1409 overledenen, waaronder 39 Belgische vluchtelingen en 3 Engelsche militairen; op die der Nederlandsch-Israëlietische gemeente aan den Scheveningscheweg de lijken van 13 mannen, 12 vrouwen, 12 kinderen en 8 levenloos geborenen en op de begraafplaats aan den Leidschen straatweg de lijken van 53 mannen en 37 vrouwen alsmede 2 kinderen. op die der Nederlandsch Portugeesch-Israëlietische gemeente 8 lijken; op de begraafplaats „Ter Navolging” te Scheveningen heeft in 1918 geen teraardebestelling plaats gehad. Op de begraafplaats „Eik en Duinen” (oud) de lijken van 580 personen, waarvan 502 uit ’s-Gravenhage; op de begraafplaats „Nieuw-Eykenduynen” 828 over ledenen. De controleerend geneeskundigen bij den Gemeente lijken geneeskundigen dienst D. F. van Dujjl, T. van den Hoorn en Jhr. F. A. van Suchtelen werden ook voor het jaar 1919 belast met het verrichten van de officieele doodschouw, in de gevallen van overlijden, waarin geene schriftelijke verklaring van een geneesheer kan worden overgelegd. 49 lijken in de 1ste klasse. 2de 3de 4de 5de 6de (zonder voldoening van rechten.) >5 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 129