128 - Gast- en Ziekenhuizen, enz. 1°. In de Diaconesseninrichting „Bronoro" werden óp 1 Januari 1918 verpleegd 14 mannelijke en 82 vrouwelijke patiënten, totaal 96 personen. In den loop van 1918 wer den opgenomen 953 patiënten, n.l. 217 mannen eh 736 Op 1 Januari 1918 waren in verpleging in 1918 opgenoinen 1913 1566 179 168 37930 63858 3008 3413 317 278 1095 1847 138 110 Betreffende de andere ziekenhuizen, de wijkverplegiu- gen, enz., de krankzinnigengestichten en het gesticht voor minderjarige idioten, kan liet volgende worden me degedeeld: 1 lijke vrouwen; er Ziekenhuis van den H. Johannes de Deo. 90 166 256 1005 1747 2752 te zamen 115863 De genees- en heelkundige dienst in het ziekenhuis was op 1 Januari samengesteld als volgt: Dr. J. L. A. Peutz voor inwendige ziekten; dr. M. Rutgers voor heelkunde; dr. H. F. P. Maasland voor gy naecologie; dr. H. J. Kuynders voor oogziekten; dr. P. J. Th. Dietz voor onderzoek en behandeling met Rönt genstralen; dr. C. J. E. Rnjjsch voor keel-, neus- en oor ziekten; dr. A. J. B. Öomen voor inwendige ziekten. Aan dr. F. J. Roes, voor bacteriologie, serologie en path, ana tomie, werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Inwonende hulp-geneesheerendr. A. C. M. Beukers, dr. H. A. M. Hootsmans en dr. W. Schellekens. In het college van Regenten bad geen mutatie plaats. alzoo verpleegd in 1918 ontslagen als hersteld of verbeterd overleden op 31 Dec. 1918 bleven in verpleging Op 1 Januari 1918 waren in verpleging 40 ongenees- werden in den loop des jaars 3 opge nomen, terwijl 4 overleden zijn en 1 de inrichting heeft verlaten, zoodat er op 31 December aanwezig waren 38. Het getal verpleegdagen bedroeg voor de mannen vrouwen ongeneesl. 14075 Mannen. Vrouwen. Tot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 130