129 17 17 34 1 Op 1 Januari 1918 waren aanwezig Gedurende 1918 werden opgenomen Gedurende 1917 werden dus verpleegd Ontslagen werden Overleden 1 1 1 1 1 1 1 1 85 GS 1 1 1 33 41 74 57 1 159 125 1 74 85 '7 3 2 6 3 2 3 2 1 Bleven in behandeling op 31 Dec. 1918 Totaal der yerpleegdagen 24.516. Van de in 1918 opgenomen jongens waren: 29 Ned. Herv., 9 R.-K., 2 Israël., 1 Doopsgez., 1 Luth., 1 Oud Luth., 1 Herst. Apost. Te zamen 44. Van de in 1918 opgenomen meisjes waren: 22 Ned. Herv., 14 R.-K., 2 Geref., 1 Israël., 1 Luth., 1 Remonstr. Te zamen 41. Van de 85 verpleegden, in 1918 opgenomen, waren: 39 uit ’s-Graven- hage Amsterdam Rotterdam Dordrecht Utrecht Leiden Schiedam Delft Andel te zamen 85. 1 uit Vlaardingen Hilversum Giessendam Bussum Scheveningen Sneek Zwijndrecht Maastricht Velp vrouwen. Ontslagen werden 194 mannelijke en 708 vrou welijke patiënten, terwijl 16 mannen en 33 vrouwen zijn overleden. Op 31 December waren derhalve nog in ver pleging 21 mannelijke en 77 vrouwelijke patiënten, te zamen 98 personen. In de poliklinieken werden 4532 personen behandeld, terwijl op de spreekuren der doctoren aan 1680 personen advies werd verstrekt. Uit de exploitatierekening over 1918 blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 151.395,51 en de uitgaven f 162.675,125, zoodat deze is gesloten met een nadeelig saldo van f 11.279,61'. Van de Vereeniging „De Sophia-stichting” te Scheve ningen ontvingen wij de volgende opgaven: 41 44 1 uit Arnhem Loosduinen 1 Gennep 1 Balk Gouda Woerden Breda Zutphen Winschoten 9 n n n 1 r> n n n Totaal Jongens Meisjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 131