130 Nadeelig saldo f 2.077.715 u In het vereenigingsjaar 1 October 19171 October 1918 werden door de Vereeniging Algemeene Haagsehe Poli kliniek aan de Prinsegracht voor alle afdeelingen te zamen ingeschreven 10579 patiënten met een aantal van 50653 verleende consulten, tegen respectievelijk 10332 en 56565 in het vorige vereenigingsjaar. Aan het laboratorium werden verricht 976 microsco pische en chemische onderzoekingen, terwijl de Wasser- mann-reactie werd toegepast in 410 gevallen. Het aantal vaccinaties bedroeg 91. Er hadden 79 diagnotische Röntgenonderzoekingen plaats en bij 20 patiënten werd een radio-therapeutische behandeling aangewend. De vereeniging telde aan het einde van September 1918, 60 leden, 118 contribuanten en 41 donateurs. In de Inrichting voor Ooglijders werden gedurende het jaar 1918 op de polikliniek behandeld 6021 patiënten. In de inrichting werden ter verpleging opgenomen 166 pa tiënten: n.l. 77 mannen en 89 vrouwen. Hieronder waren 96 betalenden met 1395 verpleegdagen en 65 stadspatien- ten met 2196 verpleegdagen. Kosteloos of tegen luttele bijdragen werden verpleegd 7 patiënten met 287 ver pleegdagen. In het Kinderziekenhuis waren op 1 Januari 1918 aan wezig 55 patiënten, n.l. 26 jongens en 29 meisjes. In den loop van 1918 werden ter verpleging opgenomen 565 kin deren. Hersteld ontslagen werden 463 kinderen, terwijl 74 kinderen zijn overleden. Het aantal verpleegdagen be droeg 23095. Op 31 December waren nog in verpleging 48 kinderen. f 49.460.12 47.382.405 Het grootste aantal verpleegden op één dag bedroeg 76, het kleinste 34. De uitgaven bedragen De ontvangsten Hieronder zijn begrepen de consulten, gegeven op verzoek van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst zoowel als van het Burgerlijk Armbestuur.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 132