B 132 In het verslag over 1918 van de Vereeniging „Gere formeerde Ziekenverpleging” wordt medegedeeld, dat door de wijkzusters werden afgelegd 16907 bezoeken bij 2020 patiënten. Met 1 Augustus heeft dr. Huët de ver eeniging verlaten; in zijn plaats trad toe dr. A. K. W. Arntzenius. Op de spreekuren van dr. Huët en dr. Arntze nius en dr. Tasset werd respectievelijk 9351 en 1491 maal hulp verleend. In verband met deze spreekuren en op aanvrage van andere doktoren werd door de polikliniek- zusters 2349 maal hulp verleend en werden 68 baden ge geven. Verder werd in het w ijklokaal 484 maal de eerste hulp verleend bij ongelukken. Aan stadspatienten werden 4877 L. melk en 1026 eieren uitgedeeld. Op 5 Juni werd geopend de kinderdagverpleging. Ne gen kinderen tegelijk kunnen op ligstoelen van de bui tenlucht genieten. In het afgeloopen jaar werden 13 kin deren opgenomen met 668 verpleegdagen. vrouwen en wel met 2822 verpleegdagen. Aan stadspa tienten werden verstrekt 6589 L. en aan fondspatiënten 2154 L. melk, verder nog melkpoeder, blikjes melk, eieren en etensporties. Mej. Duijs schonk de wijkverpleging namens het Fransche vluchtelingencomité eenige kisten blikken melk. In de lighal, geopend van Mei tot October, werden 14 kinderen opgenomen. 5 kinderen werden naar de Buiten school gezonden, waarvan er 2 gedurende den winter bleven. De zusters verleenden hulp bij 122 tariefspatienten met 3698 behandelingen. De Rekening en Verantwoording der Vereeniging over 1918 sloot met een nadeelig saldo van f 362,84. Het Bestuur der Roomsch-Katholieke Wijkverpleging „St. Raphael” deelde mede, dat van uit de kliniek Snijdersstraat 9547 controlebezoeken aan de woningen van 669 stadspatienten werden afgelegd. Voor de kli nieken aan de Hekkelaan, Helmersstraat en Herscbel- straat bedroegen deze getallen respectievelijk: 5651 en 693, 7972 en 436 en 5643 en 602. In de kliniek aan de Snijdersstraat waren 4 en in die aan de Helmersstraat 8 stadspatienten in dagverpleging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 134