133 De zusters van de St. Maria-stichting aan de Tous- saintkade zijn in 1918 gedurende 1644 etmalen in 43 ge zinnen in dag- en nachtverpleging werkzaam geweest; gedurende 286 dagen in 20 gezinnen in dagverpleging en gedurende 864 nachten in 65 gezinnen in nachtver pleging, terwijl door haar nog 326 bezoeken werden ge bracht in 50 gezinnen. Bovendien werden in de stichting zelve gedurende het geheele jaar dertig zieken en ouden van dagen verpleegd. In het jaarverslag over 1918 van de „Wijkverpleging Twentstraat” wordt medegedeeld, dat van 1 Januari tot 31 December 2076 patiënten werden ingeschreven en dat op de spreekuren van dr. Tückerman en dr. Hankes Drielsma 10401 consulten werden gegeven. Door de zusters werd in het lokaal 13605 maal hulp verleend. Er werden 6067 bezoeken aan huis gebracht in 308 gezinnen en 1536 baden en 503 voet- en handbaden verstrekt. De ontvangsten bedroegen f 4177,09 en de uitgaven f 4659,45®, zoodat de rekening sloot met een nadeelig saldo van f 482,36. Door de Broeders van het gesticht „St. Joannes de Deo" aan de Prinsessegracht 8 (voorheen Plaats 13 en Javastraat 58) werden 135 zieken verpleegd in eigen wo ning, met 1405 nachtwaken en 86 verpleegdagen, terwijl nog 1884 maal hulp werd verleend in de woningen van patiënten. Het aantal broeders bedraagt 8, dat der assistent-ver- plegers 3. Twee pensionnairen werden opgenomen en 8 zieken met 893 verpleegdagen en 100 nachtwaken. Ook is ingesteld een consultatiebureau voor zuigelin gen met daaraan verbonden melkkeuken. Voor de afd. „Particuliere Verpleging” valt te ver melden: 47 dagverplegingen, 125 nachtverplegingen, 69 doorloopende en 19 tusschendiensten. Aan contribution werd ontvangen f 890,— aan giften f 498,—; aan giften voor genoten verpleging f 1118,— van particuliere verpleging f 815,—; uit de bus in het wykgebouw kwam f 40,Totaal werd ontvangen f 9004,en uitgegeven f 7883,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 135