I I I 134 Aan de polikliniek der Vereeniging voor Ziekenver pleging te Scheveningen werden 11316 consulten gegeven door de geneeskundigen en door de zusters werden 15169 bezoeken afgelegd in 873 gezinnen. Het aantal verbanden, gelegd zoowel in bet lokaal als bij de patiƫnten aan huis, bedroeg 10554. Het aantal be handelden door de zusters in het lokaal bedroeg 17418 en het aantal verstrekte baden 1243. 8110 portiƫn eten wer den binnenshuis verstrekt, terwijl tot 15 October aan wijkpatienten werd uitgedeeld 4316 liter melk, 552 bor den pap, voorts 218 maal soep, eieren, wijn enz. en 37 maal ondersteuning in kleeeding of geld. In bruikleen werden afgestaan 1398 verplegingsartikelen. Op 1 Januari waren in dagverpleging aanwezig 7 jongens en 3 meisjes; gedurende het jaar werden opge nomen 2 jongens en 3 meisjes, terwijl 3 jongens en 5 meisjes vertrokken; op 31 December waren nog aanwe zig 6 jongens en 1 meisje. 1 November werden een con sultatiebureau voor zuigelingen en een melkkeuken ge opend. Tot 31 December werden daar 42 consulten gege ven en 346 fleschjes melk gereedgemaakt. 200 door de zusters verpleegde zieken konden met het Kerstfeest een verrassing in kleeding, versnapering of andere ondersteuning worden verstrekt. De eerste hulp bij ongelukken werd verleend aan 653 personen. Op de spreekuren, gehouden door de doctoren der Ver eeniging Diaconessenarbeid in Wijk VIII der Neder- duitsch Hervormde Gemeente werden in 1918 15858 con sulten gegeven. Door de zusters werd 7262 keer hulp ver leend in het wijkgebouw. In de gezinnen werd 9592 keer geholpen en werden 2227 bezoeken gebracht. Er werden 1031 baden verstrekt. In de lighal werd dagelijks een 20-tal patientjes ver pleegd met 5337 verpleegdagen. In het strandhuis te Scheveningen werden van Mei tot October 50 kinderen verpleegd, met 6116 verpleegdagen. Aan zieken en zwakken werden verstrekt: 14982 L. melk, 1651 L. pap en 1194 eieren, benevens 32 porties kruidenierswaren en 16430 porties warm voedsel. Boven dien werden kleederen en dekens verstrekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 136