135 J Uit het verslag over 1918 van de ’s-Gravenhaagsche Vereen iging tot bestrijding der tuberculose blijkt, dat Het aantal lijders, aanwezig op 1 Januari 1918 in de ziekeninrichting „Het Roode Kruis" aan de Jan van Nassaustraat, bedroeg 26, nJ. 13 mannen en 13 vrouwen. Gedurende het jaar 1918 werden in verpleging opge- nonien 186 mannen en 203 vrouwen, totaal 389 patiënten. Ontslagen werden 170 mannen en 200 vrouwen, terwijl 13 mannen en 8 vróuwen in de inrichting zijn overleden. Op 31 December waren derhalve nog aanwezig 16 man nen en 8 vrouwen, te zamen 24 patiëten. De Wijkvereeniging „Pniël” (Z.O. Buitensingel 76 en 77) berichtte ons, dat op de spreekuren der doctoren en der diaconessen aan stadspatienten 14585 maal en aan fondspatiënten 2856 maal hulp is verleend. Door de diaconessen werden aan huis bezocht en verpleegd: 10048 stads- en 2725 fondspatiënten. In dagverpleging werden geholpen 42 stadspatienten met 3665 verpleegdagen en 9 fondspatiënten met 494 ver- pleegdagen. De eerste hulp bij ongelukken werd verleend aan 120 personen. Wegens gasbesparing werden geen baden ver strekt. Aan stadspatienten werden verstrekt: 104887», 401 818 202 61 3 Het bestuur der Vereeniging Diaconessenarbeid in Wijk III (Zuid-Binnensingel no. 10) deelde ons mede, dat de wijkzusters 10219 bezoeken brachten en aan 766 patiënten hulp verleenden in het Wijkgebouw. Op het spreekuur van dr. de Grave werden 13343 consulten ge geven. Voorts werden 1176 baden verstrekt, 2130 hoofd behandelingen verleend en 13257 liters melk en karne melk en 562 eieren uitgedeeld. liters melk liters karnemelk eieren porties soep biefstuk met rijst bovendien werden 100 K.G. volle melkpoeder gebruikt voor pap. aan fondspatiënten 4107'7 7597» 125 95 99 59 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 137