136 van 1 Januari tot 31 December 1918 zijn ingeschreven 239 mannen, 313 vrouwen en 401 kinderen, totaal 953 patiënten. Hiervan werden door den geneesheer gezon den 302 patiënten en kwamen 651 uit eigen beweging. Op het nieuw ingestelde spreekuur voor kinderen be neden den 6-jarigen leeftijd werden vanaf April tot December ingeschreyen 40 jongens en 39 meisjes. Sputum werd 235 maal onderzocht, in 52 gevallen werden tuber kelbacillen gevonden. Het aantal bezoekers op de beide bureaux der Veree- niging bedroeg 422 mannen, 685 vrouwen en 49 kinderen die te samen 4789 bezoeken brachten. Ontsmet werden: 75 woningen, 37 partijen lijfgoed, 146 partijen beddegoed en 123 ligstoelen. Bij den aanvang van het jaar ontvingen nog huis bezoek 1584 patiënten, in den loop van het jaar kwamen er 523 patiënten bij. In 1918 werd in 1840 gezinnen aan 2107 patiënten bezoek gebracht; het totaal aantal afge legde bezoeken bedraagt 17904. In de lighallen waren op 1 Januari aanwezig 6 man nen en 11 vrouwen. In 1918 werden nog 80 patiënten opgenomen, n.l. 33 mannen en 47 vrouwen, terwijl 33 mannen en 51 vrouwen vertrokken. Het aantal verpleeg- dagen bedroeg voor de mannen 4625, voor de vrouwen 3768, totaal 8393. Het aantal verpleegnachten: voor man nen 1411, voor vrouwen 2111, totaal 3522. Van de 73 pa tiënten, welke volledig beoordeeld konden worden, waren 39 veel verbeterd, 22 iets verbeterd en 12 niet verbeterd. De Gemeente verleende een su<l>sidie van f 13.000, de Provincie f 1.000,het Rijk f 6.470,—. De verkoop der Emmaibloem bracht op f 5.920,31, contributiën en donatiën f 10.860,045. Het Bestuur van de Haagsche Tandheelkundige Ver- eeniging was op 31 December samengesteld als volgt: Dr. C. van der Hoeven, voorzitter; J. C. G. van der Gragt, secretaris; A. Uijtenbogaart, penningmeester; A. L. J. C. van Hasselt, vice-voorzitter en F. J. Ninck Blok, adjunct-secretaris. De Vereeniging heeft dit jaar het oprichten van een tandheelkundige stichting verder voorbereid, maar moest in verband met de dure tijdsomstandigheden het openen nog uitstellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 138