137 Uit het verslag der Vereeniging JZuigelingenkliniek” over 1918 blijkt, dat op de klinische afdeeling werden verpleegd 141 kinderen met 8791 verpleegdagen. Van deze kinderen zijn er 15 overleden. Het consultatiebureau en de Polikliniek werden dit Blijkens bet 16e Jaarverslag van het Centraal Bureau voor Ziekenverpleging van de afdeeling ’s-Gravenhage van den Ned. Bond voor Ziekenverpleging, heeft het Bestuur voor het Bureau aangenomen 40 verpleegsters. Uitgetreden zijn 49 verpleegsters. Aan het Centraal- Bureau zijn thans verbonden 311 verpleegsters en 14 verplegers. Drie der zusters overleden aan Spaansehe Griep. Aan 2010 aanvragen werd voldaan, tegen 2152 in het vorige jaar.Voor Spaansehe Griep-patiënteu werd zoo veel hulp gevraagd, dat aan 623 verzoeken geen gevolg kon worden gegeven. Door ziekenhuizen en andere in richtingen werd 278 maal hulp gevraagd. Hooge exploitatiekosten maakten dat de uitgaven boven die van het vorig jaar stegen. Veranderde wijze van inning der aanvraaggelden en verhoogde contri butie der aangeslotenen, maakten dat dit jaar geen ver lies werd geleden. De rekening sloot in uitgaaf en ont vangst tot een bedrag van f 3449,95®. Uit het Jaarverslag over 1918 van het Neutraal Bu reau blijkt, dat het 15 December 1917 werd opgericht met 37 leden; dit aantal breidde zich in zeer korten tijd uit tot 105 leden. In den loop van het jaar vertrokken 19 leden, hetzij naar ziekenhuizen ter verdere opleiding, hetzij door huwelijk of anderszins. 1 lid bedankte om reden van ziekte en 2 leden stierven. Het Bureau telt op heden 85 leden. Het aantal aanvragen bedroeg in Januari 84, Februari 64, Maart 57, April 62, Mei 50, Juni 61, Juli 76, Augustus 112, September 49, October 136, November 289, December 132, in totaal dus 1194. Terwijl aanvankelijk slechts met eenige doctoren werd begonnen, is dit aantal steeds toegenomen en mag het Bureau zich in de belangstelling van velen verheugen. Het Bureau heeft over 1918 een batig saldo van f 217,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 139