138 Vrouwen. 35 Vrouwen. 10 Totaal. 18 Totaal. 81 Vrouwen. 49 Mannen. Vrouwen. Totaal. 78 49 127 Van deze in bewaring gestelde personen werden op genomen voor rekening der gemeente: Mannen. 46 voor eigen rekening: Mannen. 8 jaar voor liet eerst geheel gescheiden en ieder op drie afzonderlijke dagen van de week gehouden. Op het consultatiebureau werden voor de eerste maal ingeschreven 742 kinderen en op de Polikliniek 627 kin deren, dus te zamen 1369 kinderen. Voor de kinderen op het consultatiebureau inge schreven werden verstrekt 7008 consulten, voor de op de Polikliniek ingeschreven kinderen 5900 consulten, zoodat in het geheel 12908 consulten werden verstrekt. Evenals het vorig jaar bleek ook ditmaal de gunstige werking van het consultatiebureau uit het feit, dat bijna geen enkel van de aldaar in behandeling genomen kin deren zoo ernstig ziek werd, dat opname in de kliniek noodzakelijk werd. De gemiddelde verpleegduur was in het afgeloopen jaar ruim twee maanden. Van de zijde van het linnenfonds ondervond de ver- eeniging het afgeloopen jaar grooten steun, daar dit fonds voor een groot deel uit eigen middelen de onkosten heeft helpen dragen. De exploitatierekening van het jaar 1918 sloot met een tekort-van f 561, Aan de Vereeniging werden vijf Obligaties geschon ken, evenals een gift van f 500,—, zoodat einde December 1918 de schuld der Vereeniging bedroeg f 13.176,21®. 2°. Krankzinnigengestichten. Ingevolge de overeenkomst van 30 April 1915 met Regenten van het Krankzinnigengesticht Oud-Rosen- burg” te Loosduinen gesloten, krachtens Raadsbesluit van 19 April 1915, zijn ingevolge art. 14 der wet van 27 April 1884, Stbl. no. 96. in dat gesticht in bewaring gesteld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 140