145 Intern. Extern. 6 11 V. Verschillende instellingen. io Op 1 Januari 1918 waren aanwezig in 1918 opgenomen vertrokken overleden op 31 December 1918 aanwezig 3 3 1 1 4 35 7 8 7 27 20 4 7 2 15 3°. Geneeskundig opvoedingsgesticht voor zwakzinnige en achterlijke kinderen te ’s-Gravenhage (voormalig idiotengesticht). De inrichting werd 29 Juli 1918 overgebraeht naar het nieuwe gebouw aan de Morsestraat 9, hoek Beeklaan. Uit het verslag van den Secretaris-penningmeester over het jaar 1918 van den Ned. Bond voor lichamelijke opvoeding, afdeeling ’s-Gravenhage blijkt, dat er begin Januari 1918 waren 6 cursussen voor jongens en meisjes, die kosteloos gymnastiekonderwijs ontvingen. In 1918 werd aan de cursussen deelgenomen door 1008 Op 1 Januari 1918 waren aanwezig in 1918 opgenomen vertrokken overleden op 31 December 1918 aanwezig Voor de geneeskundige behandeling bleven aan de inrichting verbonden de heeren A. Piepers, arts, en Dr. J. Gerard Milo, arts, (laatstgenoemde bijzonder voor orthopaedic en massage), aan wie een jaarlijksch hono rarium wordt toegekend van respectievelijk f 400,— en f 50,De kosten voor verpleging, medicijnen en ver- bandstoffen bedroegen in het afgeloopen jaar f 354,20. De inrichting genoot subsidiën van het Rijk, de Pro vincie en de Gemeente, ten bedrage respectievelijk van f 3000,—, f 2000,— en f 1000,—. 15 3 1 5 12 17 3 4 1 15 11 jongens, meisjes, totaal. jongens, meisjes, totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 147