I 146 schikbaar gesteld. 5 Korfbal- Uit het jaarverslag over 1918 van de ’s-Gravevhaag- sche Vereeniging voor Gezondheidskolomën stippen wij aan, dat het aantal leden op 1 Januari 1918 1477 bedroeg en in den loop van dit jaar is gestegen tot 1514. In het jaarverslag over 1918 van de Vereeniging tot versterking van kinderen uit het Stedelijk Ziekenhuis en het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage wordt mede gedeeld, dat door de schaarschte der levensmiddelen min der versterkende middelen konden worden uitgedeeld, dan vorige jaren; zelfs moest het uitgedeelde in de laatste maanden van het jaar tot een minimum worden in gekrompen. In 1918 werd ontvangen aan giften f 1162,84, aan jaar- lijksche bijdragen f 1101,50, terwijl de Gemeente een sub sidie verleende van f 500. Voor eieren werd uitgegeven een bedrag van f 138,585, voor melk f 1275,— en voor havermout, enz. f 31,99®. De rekening sluit met een voor- deelig saldo van f 1393,74. nomen door 918 jongens en personen. In het afkeloopen jaar konden slechts aan 12 voetbal- veréenigingen met 34 elftallen een terrein worden be en 2 Athletiekvereeni- g'ingen en een vereeniging van eriquetspelers oefenden op de terreinen van den Bond. Door vermindering van terreinruimte werd minder gelegenheid tot beoefening van verschillende takken van sport geboden. leerlingen, n.l. 401 jongens en 607 meisjes. Uit het over zicht van het gehouden school voetbalspel in Januari, Februari en begin Maart blijkt, dat daaraan door ruim 100 kinderen werd deelgenomen. Aan de kindercursussen in openluchtspel werd in April deelgenomen door 1697 jongens en 741 meisjes, in Mei door 2113 jongens en 939 meisjes, in Juni door 2320 jongens en 967 meisjes, in Juli door 1504 jongens en 730 meisjes, in Augustus door 261 jongens en 90 meisjes en in September door 1740 jongens en 763 meisjes. Aan de speelcursussen van volwassenen werd deelge nomen door 2226 mannelijke en 1752 vrouwelijke, totaal door 3888 personen. Aan de Gymnastiek der Volksklassen werd deelge- 967 meisjes, in totaal 1885

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 148