147 Uit het eerste jaarverslag van het plaatselijk comité voor ’s-Gravenhage en omstreken voor de uitzending van kinderen naar buiten stippen wij aan, dat dit comité op 10 Juli 1918 is gevormd als onderdeel van de „Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandsche kin deren naar buiten”. Aan giften ontving de Vereeniging de som van f 2757,20 en aan contributie der vaste leden f 2209,10 tegen f 2363,85 in 1917. De Gemeente verleende een sub sidie van f 3500. De Rekening en Verantwoording over 1918 sluit met een batig saldo van f 55,78. In het geheel kon de Vereeniging 232 kinderen uit zenden. Het saldo van het bouwfonds was op 1 Januari 1918 f 1161,94 en aan heit einde van het jaar f 1390,83. In het elfde jaarverslag over 1918 van het Herstel lingsoord „De Eerste Nederlandsche Buitenschool” wordt medegedeeld, dat van Januari tot April en van October tot Januari 28 en van April tot October 55 kinderen het Herstellingsoord bezochten. Drie meisjes en 1 jongen verlieten de inrichting. Het aantal verpleegdagen bedroeg 10846, het aantal schooldagen 9988. De gemiddelde gewichtstoename bedroeg 2.25 K.G. De lengtegroei bedroeg gemiddeld 3.1 c.M. 12 kinderen werden aangetast door despaansche griep; klinische afwijkingen van tuberculeuzen aard werden gevonden bjj 32 kinderen. De wintercursus werd dit jaar begonnen met 29 kin deren. Op 1 December bleek de gemiddelde gewichtstoe name in 2 maanden 1.13 K.G. te zijn. Voor het onderwijs waren de kinderen verdeeld in 6 afdeelingen, waarvan iedere leerkracht er 2 voor zijne rekening kreeg. De school werd dezen zomer bezocht door 51 leerlingen. Het aantal buitenlessen was tengevolge van de gun stige weersgesteldheid grooter dan het vorige jaar. Totaal werden buiten 645 en binnen 622 lesuren ge geven. De ontvangsten bedroegen f 17310,21’ en de uitgaven f 17398,34; de Gemeente verleende een subsidie van f 2000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 149