i 148 In het zestiende jaarverslag der Vereeniging „Hulp aan zuigelingen" is medegedeeld, dat werden ingeschre ven 491 patiëntjes, voor wier behandeling 4786 consulten werden gegeven. Ten behoeve van 41 dezer kinderen werden 24623 fleschjes melk afgegeven. In de Kliniek werden 115 zuigelingen ter verpleging opgenomen en aldaar gedurende 7569 daggen verpleegd. Door de huisbezoeksters werden 1344 bezoeken bij patientjes gebracht. Aan contributiën en giften werd ontvangen f 2090,66 Als leden van het dagelijkse!) bestuur traden op Mr. A. J. E. A. Bik, Voorzitter, E. L. Graaf van Limburg Stirum, Penningmeester, Mr. C. A. Star Numan, Secre taris en Jhr. Dr. P. A. Beelaerts van Blokland. Ingesteld werden eene Medische-subcommissie, een Onderzoekings- subcommissie, eene subcommissie voor uitrusting en vervoer en eene propaganda subcommissie. Verschillende giften en bijdragen kwamen in tot een bedrag van f 2946,93; eene kinderoperette van mej. Win ter bracht op f 84,25; een voorstelling van de Engelsehe „Dana horton Company” gaf f 125,27; het kinderfeest van 31 Augustus in het Kurhaus vermeerderde de in komsten met f 144; het „Tuin en Kinderfeest” van 21 September, gegeven in het park van het „Huis ten Bosch”, leverde f 3055,52 op; in totaal brachten deze lief dadigheidsvoorstellingen dus op f 3409,04. Eene verkooping en eene verloting van voorwerpen, vervaardigd door in ons land verpleegde Fransche kin deren, brachten respectievelijk f 1961,91 en f 100 op. De Gemeente gaf een crediet van f 25000 aan de Cen trale Commissie. De ouders van uitgezonden kinderen droegen f 863,50 bij. In totaal werd aan de Centrale Commissie afgedra gen een bedrag van f 7219,47. Gedurende 1918 w er den sedert 31 Juli, in 15 groepen verdeeld over 9 zendingen, 378 kinderen, wraarvan 240 meisjes en 138 jongens, uit ’s-Gravenhage uitgezonden. De uitrusting dezer kinderen vorderde f 2885,76®, de reiskosten f 1939,87®; de reiskosten der geleiders f 447,75; kleinere onkosten beliepen f 394,63. De uitgaven bedroegen in totaal f 5208,99®, zoodat er op 1 Januari 1919 een saldo was van f 2010,47®.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 150