I B iiffi 149 Uit het verslag over 1918 van de Vereeniging Juliana- Kinder bewaarplaats te Scheveningen blijkt, dat aan Blijkens het veertiende jaarverslag over 1918 van de Vereeniging „Zorg voor het achterlijke kind” wordt medegedeeld, dat zij bij het l>egin van het nieuwe ver- eenigingsjaar 9 leden-donatenrs, 72 leden en 21 contribu anten telde. Aan giften kwam een bedrag van f 177,50 in, aan contribution werd ontvangen f 331, terwijl de Gemeente een subsidie van f 400 verleende. De Rekening en Verantwoording, loopende van 1 October 19171 Oc tober 1918 sloot met een nadeelig saldo van f 105,88. De arbeid der Vereeniging bestond evenals in het vorige jaar in het uitzenden van 20 kinderen naar een vacantiekolonie en in het toezicht op de oud-leerlingen. Deze 20 zwakke leerlingen werden in twee groepen uit gezonden; de eerste kolonie bleef van 25 Mei24 Juni en de tweede van 25 Juni24 Juli in het Koloniehuis „Sunny Home” op de Doësburgerheide bij Ede. en aan verpleeggelden f 14.631,57°. De melkverkoop bracht op f 343,84, terwijl aan verdere ontvangsten f 571,57 werd geboekt. De Rekening en Verantwoording sloot op 31 December 1918 met een batig saldo van f 2320,78. De schuld bedroeg op dit tijdstip echter f 3944,66. Volgens het verslag over het jaar 1918 van de Vereeni ging tot oprichting van Kinderbewaarplaatsen te ’s-Gra- venhage bedroeg het aantal kinderen, dat in 1918 de Be waarplaatsen bezocht: 33674 tegen 42287 in 1917. De algemeene gezondheidstoestand der kinderen liet niets te wensehen over. De dagelijksche uitgaven der beide bewaarplaatsen bedroegen over 1918 f 10.134,04° tegen f 9757,27 in 1917. Aan legaten werd een bedrag van f 1256,76 geïnd, de ge zamenlijke inkomsten l>edroegen f 9340,54° Evenals in 1917 werd ook in 1918 door de Gemeente een subsidie van f 2000 verleend. De contributiën bleven vrijwel stati- onnair; zij brachten f 1539,12° op. Aan bewaarloon werd f 3577,15 ontvangen. De exploitatiekosten van het ge bouw Hugo de Grootstraat I>edroegen f 4408,58° en die van het gebouw Stortenbekerstraat f 6232,60°. Jllffl J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 151