f 150 5903 I VI. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen. Wij verwijzen naar de verslagen van den Gemeente- apotheker en van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen onder Bijlagen 19 en 26. 3— 6 6—12 boven 12 327 2039 2773 595 169 De Ned. Onderwijzers Propagandaclub (voor drankbe strijding) deelt ons mede, dat het ledental klom tot 112 en het aantal voorstanders 30 bleef. Er werden 3 kinderavonden gehouden en 1 ouders- avond. Door de hooge papierprijzen kon het Onderblad „Om onzer Kinderen wil” niet worden uitgegeven. In Decem ber gelukte het een 10.000 couranten op klein formaat uit te geven. De vereeniging genoot van de Gemeente eene subsidie van f 350. eontributiën werd ontvangen f 1203,52’, aan giften en subsidie f 1872,57 en aan verpleeggelden f 1690,95’. De exploitatierekening sloot op 31 December 1918 met een nadeelig saldo van f 890,47. VII. Koepokinentingen Het aantal verrichte koepokinentingen bedroeg: bij personen beneden het jaar van 13 jaren „3—6 6-12 Totaal Dit aantal was gedurende de jaren: 1915 1916 1917 over 1918 7171 9455 6090 Van de hierbovengenoemde 5903 koepokinentingen werden er aan de vaceinatiebureaux 3667 verricht, en wel: >5 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 152