f I I 156 d. Op hun verzoek werden eervol ontslagen: een inspecteur 2e klasse, drie inspecteurs 3e klasse, een adsp.-inspecteur, dienstdoend inspecteur, een adsp.-inspecteur, a. b. c. cl. a. b. c. d. e. f. a. b. c. e. f. h. i. J. Benoemd werden: twee commiezen, een adj. commies, een tweede klerk, vijf schrijvers, een bode, drie inspecteurs van politie 3e klasse, dertien adspirant-inspecteurs, vier-en-negentig agenten 3e klasse. Bevorderd werden: tot inspecteur le klasse, 1 inspecteur 2e klasse, inspecteur 2e klasse, 2 inspecteurs 3e klasse, inspecteur 3e klasse, 2 adsp.-inspecteurs, d.d. inspecteur, adsp.-inspecteur, dienstd. inspecteur, 2 adsp. inspecteurs, hoofdklerk, 1 eerste klerk, len klerk, 1 tweede klerk, 2en klerk, 2 schrijvers, brigadier, 4 agenten le klasse, agenten le klassfe, 21 agenten 2e klasse, agenten 2e klasse, 59 agenten 3e klasse. f 700,- - 650,— - 600,— - 1200,—1) 1100,— i) - 1150,— 1100,— - 950,— - 900,— Vier schrijvers, ieder Een schrijver Een Een concierge Zeven concierges, ieder Drie boden, ieder Een bode Een Een I Ï5 S. 99 99 99 (h h. 0. Jaarwedde. Voor vrije woning, vuur en licht wordt de wedde van de concierges verminderd met 10 der minimum-wedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 158