i I o 1 I i t 157 De Commissie tot het geven van advies by het opleg gen van straffen aan dienaren van politie, welke tot taak heeft den Hoofdcommissaris van Politie en den Burgemeester voor te lichten en raad te geven hij het doen van voordrachten of het nemen van besluiten tot liet opleggen van straffen van eenigszins belang ten aanzien van Dienaren van Politie, behandelde 25 zaken. t I terwijl wegens lichamelijke ongeschiktheid eervol werken ontslagen: a. twee agenten le klasse posthuiscommandant, b. elf agenten le klasse, waaronder een rechercheur, c. vier agenten 2e klasse, wegens het overschrijden van den 55-jarigen leeftijd: a. een agent le klasse posthuiscommandant, b. een agent le klasse. Opgehouden tot het politiekorps te behooren: a. een adsp.-inspecteur, b. zes agenten 2e klasse, c. een schrijver. Teruggesteld zijn: a. een agent le klasse tot agent 2e klasse, b. drie agenten 2e klasse tot jongste in hun rang. ’1 e. twee agenten le klasse, dertig agenten 2e klasse, waaronder een rechercheur, g. dertien agenten 3e klasse, h. twee commiezen, i. drie le klerken, 2) j. drie schrijvers, Overleden zijn: een inspecteur 3e klasse, b. twee brigadiers, c. twee agenten le klasse, d. vier agenten 2e klasse. Een benoemd tot bode. 2) Een benoemd tot Inspecteur. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 159