11 ij HF 159 hand- 5036 11857 761 776 Ingevolge art. 12 der Veiligheidswet werden aange geven 17 ongelukken. Het aantal plaatsen, waarin op 31 December 1918 werd verricht door jongens en meisjes beneden 16 jaar en floor vrouwen, bedroeg 3050. Hieronder waren wegens bedelen 23. Onder het getal in bewaring gestelde personen zijn begrepen 124 gesignaleerden, 60 vreemdelingen, die geen voldoende middelen van bestaan bezittende of niet voorzien zijnde van legitimatiebewijzen, over de grenzen des Rijks werden gebracht en 285 minderjarigen, die op transport werden gesteld naar ouders of voogden. Door de politie werd in de bureaux aan 5376 mannen, 760 vrouwen en 1088 kinderen nachtverblijf verleend. In de logementen namen volgens de nachtljjsten 75463 personen intrek. De legitimatiepapieren werden geviseerd van 309 vreemdelingen, die zich hier metterwoon vestigden. Ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten wer den geen attesten afgegeven en geviseerd 30 binnen- landsche paspoorten. Het aantal aangegeven gevonden voorwerpen liedroeg 12216. Op 31 December 1918 stonden geboekt 92 logementen (waaronder slaapsteden), 277 pensions, 542 plaatsen," waar met vergunning sterke drank in het klein wordt verkocht (met uitzondering van de „logements- en de bijzondere vergunningen”), 115 restauratiën, 101 uitdra gerijen, 128 bewaarplaatsen van varkens, 260 mestiver- zamelingen, 103 stationneerende rijtuigen en 62 station- neerende automobielen, 11 straatmuzikanten, 66 bestel lers en 12 wegwijzers (guides) en 11 huizen, waarin ge lagen worden gezet, die één uur vóór den vastgestelden tijd mogen geopend worden. Het aantal ingeschreven houders van honden karren bedroeg Het aantal hondenkarren Het aantal ingeschreven houders van karren Het aantal handkarren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 161