160 1 5 6 Mishandeling 2) 175 Totaal 122 Totaal Diefstal 6033 Totaal I Beleediging Wederspannigheid Huisvredebreuk Misdrijven tegen het leven a. gewone b. zware. 71 37 14 83 675 39 8 5228 172 3 Het aantal inspectiƫn, in die werkplaatsen gehouden, om de naleving der bepalingen van de Arbeidswet na te gaan, bedroeg 3930. Aan 42 hoofden van bedrijven werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van jeugdige personen of vrouwen, in hunnen dienst, te doen voortduren, langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Gedurende het afgeloopen jaar werden geregistreerd 15795 opgemaakte processen-verbaal, waarvan 9221 aan den Officier van Justitie, en 6481 aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij bet Kantongerecht alhier en 93 aan andere autoriteiten werden gezonden, waaronder 12040 ter zake van overtreding van Rijks- wetten, 3755 ter zake van overtreding der Algemeene Politieverordening en geene ter zake van overtreding van het Provinciaal Reglement. b. afdrijving c. andere misdrijven Totaal Onder deze processen-verbaal waren ter zake van: a. kinderdoodslag en moord a. met insluiping en inklimming b. met braak of opensluiting c. zakkenrollerij d ladelichting e. andere diefstallen Hieronder met doodelijken afloop 2. 2) Hieronder met doodelijken afloop geene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 162