I I i H 163 30A der bijlagen treft men aan het 2e 2e 2e 2e 3e 4e 4e 6e 7e 124 128 3 1 40 6 927 44 126 in 53 43 485 55 T" 5 7 4 5 4 11 9 6 1 overtreding der ijkwet arbeids- en veiligheidswet vogelenwet boterwet loterijwet trekhondenwet spoorwegreglementen i' I Onder Nos. 30 en verslag, bedoeld bij artikel 52 der Woningwet en dat van het Bouw- en Woningtoezicht. dronkenschap burengerucht. straatschenderij het laten staan van rij-, trek-, of lastdieren op den openbaren weg, zonder de noodige voorzorgs maatregelen te hebben genomen tegen het aan richten van schade het niet opvolgen van de bevelen van de politie het loopen op verboden grond het opgeven van een valschen naam. De overige processen-verbaal werden opgemaakt wegens andere strafbare feiten van verschillenden aard. De geconstateerde schade door misdrijf veroorzaakt bedroeg f 2.011.184,31. Een agent van politie le klasse was gesteld ter be schikking van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht alhier, om de Rijksveldwacht behulpzaam te zijn bij het opsporen van veroordeelden tot hechtenis of vervangende hechtenis. Het aantal bewakingskringen was: de le Afdeeling le sectie 2e 3e 4e 5e P p p p p p p 4 I 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 165