166 31 30,50 30,— 29,50 29,— 28,50 28,— Het Bestuur der Vereeniging het N ederlandsche Toe vluchtsoord voor noodlijdende dieren deelde het vol gende mede: De Vereeniging telde op 1 Januari 1919 383 leden, benevens 40 begunstigers. De Inrichting is voor het publiek geopend alle werk dagen van 95 uur, zoo noodig ook des Zondags, terwijl ten allen tijde hulp kan worden verleend. In 1918 werden ingébracht 767 zwervende honden en 836 zwervende katten, terwijl 233 dieren bij de Politie werden afgehaald. Het aantal verpleegdagen der zwer vende dieren liedroeg 14320. Aan dierenvrienden werden afgestaan 245 honden en 363 katten, terwijl door de eigenaren in het Asyl teruggevonden werden 102 honden en 12 katten. Op verzoek van verschillende eigenaren werden 1466 honden en 903 katten, op verzoek van de politie 35 dieren pijnloos gedood.. brandwachts, ieder Van de Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van dieren ontvingen wij o.m. de volgende mede- deelingen: De afdeeling ’s-Gravenhage telt 1200 leden. Een tweetal wenken verschenen dit jaar: „Wat moet men doen als een paard op straat valt?” en „Visch levend schoonmaken is eene onnoodige wreedheid”. In de samenstelling van het bestuur kwam verande ring door het uittreden van Mr. A. Tak. Deze vacature is nog niet vervuld. Mej. J. H. v. Steenbergen overleed. Van 14 Februari tot 31 December werden behandeld 75 klachten betreffende paarden, 25 voor honden; een klacht over veevervoer; 4 betreffende ezels en 4 voor katten. per week f Elf Twee Zeventien Tien Negen en twintig Negen Twaalf Voor verdere mededeelingen betreffende de Brandweer verwijzen wij naar het verslag van den Commandant, opgenomen onder de bijlagen van dit verslag als no. 29. 11 Ï- p n p 11 p V ff o 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 168