168 Voor de lichting 1919 werden 4 0 0 4 6 42 Ongeschikt werden bevonden. 431 Aantal ter inlijving bestemden 2373 7 372 Vrijgesteld werden tijdelijk: als kostwinner geestelijken, enz. plicht laatstelijk werd verlengd tot 31 December 1918, in hoofdzaak behoorende: bij de bereden korpsen tot de lichtingen 1906 t/m 1910, bij de korpsen pantserfort-artillerie en torpedisten tot de lichting 1906 t/m 1912, bij de zeemilitie tot de lichtingen 1909 t/m 1913, zijn op genoemden datum wegens volbrachten diensttijd uit den dienst bij de militie ontslagen en behooren van 1 Januari 1919 af tot den landstorm. Voorloopig uitgesloten werden. Voor goed uitgesloten wTerden. 0 7 2804 - I II III 6 IV 42 Ingeschreven Afgevoerd werden: wegens overlijden op last van den Commissaris der Koningin in Zuid-Holland op grond van art. 21, le lid 7° van de Militiewet L Vrijgesteld werden voor goed: w’egens eigen dienst broederdienst als kostwinner geestelijke Voor 1118] Door de bijzondere maatregelen met be- trekking tot de lichting 1919 gaan deze vrijstellingen eerst op een nader te bepalen tijdstip in. II 491 III 0 IV 74 Jongelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 170