I 170 132 plaatsen tot HOOFDSTUK VIII. was f. Vereenigingen tot oefening in den Wapenhandel. a. b. d. e. f- g- d. Vrijwillige Dienst. Tot het opmaken van bescheiden, noodig voor vrij- willigen dienst, meldden zich aan 693 personen, tegen 1306 in het vorige jaar. Door de hier bestaande vereenigingen werden geen verslagen uitgebracht. e. Inkwartiering. Volgens de krachtens artikel 17 der wet van 14 Sep tember 1866 (Staatsblad no. 138) in 1918 opgemaakte lijs ten, konden bij de ingezetenen worden ingekwartierd: te 's-Gravenhage 25471 manschappen (waaronder 6641 officieren), te Scheveningen 3864 manschappen, (waar onder 1527 officieren) en waren er bij particulieren en stalhouders respectievelijk 1007 en stalling van paarden beschikbaar. De alphabetische lijsten, ingevolge artikel 17 van het Kon. Besluit van 16 December 1902 (Stbl. 222), bevatten 851 namen van eigenaren of houders van een of meer voor den'krijgsdienst geschikte paarden. 14 4 3 2 2 3 1 Kerkelyke Zaken. Voor den openbaren eeredienst bedroeg het getal kerkelijke gemeenten. .16 en gebouwen58 Scheveningen Evangelisch-Lutherschen Remonstranten Doopsgezinden Waalschen Anglikaanschen Het aantal dienstdoende leeraren of geestelijken op 31 December: voor de Hervormden te ’s-Gravenhage r T) n n n T) c. n T) r> n n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 172