172 f 4000 f 2000 f 200,— f 300,— f 1000,— f 2000 f 4200- f 2000,— aan dezelfde Vereeniging door den Heer E. G. A. Baron Snouckaert van Schauburg; aan het Ned.-Israëlitisch Armbestuur door Mej. S. Smit; aan het Israëlietisch Oude Mannen en Vrouwenhuis door den Heer B. Andriesse aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur door Mejuffrouw’ J. V. J. Umland; aan de Louisa-Stichting door den Heer Ch. Schilleman aan dezelfde Stichting door den Heer J. de Waal aan de Vereeniging van den H. Vin- centius van Paulo door den Heer M. L. J. Switzar; aan het R.-K. Armbestuur door Me juffrouw S. Smit aan de Ned.-Herv. Gemeente door dezelfde ten behoeve van de restau ratie van de St.-Jacobskerk aan de Waalsche Gemeente door den Heer Jhr. A. W. v. Reigersberg Ver- sluijs, waarvan f 1500,voor het Weeshuis, f 1500,voor de Kerk, f 500,voor de Zondagsschool en f 700,voor het Zangkoor aan de Diaconie der Evangelisch- Luthersche Gemeente door Mej. S. Smit aan de Diaconie der Ned.-Hervormde Gemeente door den Heer P. J. M. Meijboom aan dezelfde Gemeente door Mejuf frouw S. Smit Nalatenschap. Nalatenschap groot f 27000,—. Nalatenschap (waarde nihil). Nalatenschap groot f 50000,—. Nalatenschap groot f 6100,—. I h j..

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 174