lil II 1 1 173 f 1000 f 1000,— 1000 3000,— f 3000 f 3000,— 300 f 3000 f f 3000 f 3000 2000 aan de H.-Liduinavereeniging door Mejuffrouw J. V, J. Umland aan het R.-K. Ziekenhuis van den H. Johannes de Deo door den Heer W. H. J. Robert; aan de Diaconie der Ned.-Herv. Ge meente door Mej. F. Alsche aan de Remonstrantsch-Gereformeer- de Gemeente door den Heer H. A. van Valkenburg aan het Kerkbestuur der Oud-Ka- tholieke Gemeente door Mevr. M. P. Versluijs, Wed. B. A. v. d. Ven; aan het R.-K. Ziekenhuis van den H. Johannes de Deo door den Heer M. L. J. Switzar aan het Israëlietisch Oude Mannen en Vrouwenhuis door dezelfde aan het Israëlietisch Weeshuis door Mevr, de Wed. D. Bles geboren E. Bles f aan de Vereeniging v. d. H. Vin- centius van Paulo door Mevr., de Wed. J. J. H. Mertz, geboren H. G. Jansen f en f 70000,— aan het Fonds van Noodlijdende kerken en personen der Ned. Herv. Gemeente door dezelfde. aan de H.-Liduinavereeniging door denzelfde aan het R.-K. Parochiaal Armbestuur door Mejuffrouw M. Th. H. H. Jansen 1’ twee legaten, elk van f 2000,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 175