53 33 VERSLAG LAGER ONDERWIJS 3 Aangezien dit scholen zijn, welke opleiden, voor examens (H.B.S., Gymnasium, M.U.L.O.), mag hieruit worden afge leid, dat het leerplan dezer scholen geen onderbreking toelaat. Een paar hoofden klagen over de minder goede ventilatie in de bioscoop. Zonder de hoogste klasse doorloopen te hebben verlieten dit jaar de openbare lagere scholen 919 leerlingen, tegen 941 in 1917, zoodat een vermindering van 22 leerlingen valt te constateeren. Tot de tweede-klasse-scholen behoorden daarvan 627 leer lingen (vorig jaar 682), tot de eerste-klasse-scholen 130 leer lingen (vorig jaar 105) en tot de burgerscholen 162 leer lingen (vorig jaar 154). De gemiddelde cijfers per school van iedere soort zijn respectievelijk 17, 8 en 5. Zonder de hoogste klasse te hebben doorloopen vertrok ken geen leerlingen, van de scholen: Atjehstraat 31 (burger school); Van-Merlenstraat 67 (burgerschool); Van-Hoorn- beekstraat 5 (burgerschool); Haagschestraat 38 (burger school); Koningin-Emmakade 119 (burgerschool); Van- Beverningkstraat 29 (burgerschool); Van-Beuningenstraat 53 (burgerschool); Koningin-Sophiestraat 91 (burgerschool) en Jan-van-Gojenstraat ongd. (le-klasse-school). Dezelfde oorzaken, welke in het vorig Jaarverslag wer den opgegeven voor het ontijdig verlaten der school, n.l. langdurige ziekte, gebrek aan aanleg, zwakke geestver mogens, herhaalde overplaatsing, langdurig ongeoorloofd schoolverzuim, assistentie in de huishouding, het liefst spoedig beginnen met het leeren van een ambacht, onver schilligheid der ouders, financiƫele overwegingen, ver huizing, golden ook nu weder. Voor zoover de ouders door onverschilligheid ontijdig verlaten der school op hunne rekening hebben, kunnen de door onze Commissie reeds sedert eenige jaren aangegeven middelen ter verbetering in dezen toestand ook nu weder worden aanbevolen, n.l.: strengere toepassing van de Leer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1778