1 176 a. f 1.535.938,59 28.421,06 5.735,225 53.371,46 25 175,13 223,37 80.074,33 Transporteeren .ƒ1.990.965,735 voorzoover zij thans (1 Maart 1919) reeds zijn te be palen, in 1918 bedragen: 744,375 45.428,06 29.865,875 53.748,165 4.210,42 s 2 300,— 2.670,61 5 500,— 11 122.559,05 s voor zooveel uit de geicone middelen betaald Jaarwedden der onderwijzers en onder wijzeressen Gratificatiën aan onderwijzers in gymna stiek, aan wie de afzonderlijke belooning voor overuren, sedert 1 Januari 1916 niet is of zal worden uitbetaald. Vergoeding aan onderwijzers voor de bijdragen voor eigen pensioen üitkeering aan de gemeente Wassenaar voor toelating van schoolkinderen Kosten voor het onderwijs aan spraak- gebrekkige leerlingen Vergoeding of tegemoetkoming aan onder wijzers voor huishuur Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers. Kosten van het herhalingsonderwijs a. Jaarwedden b. Overige kosten Gemeentelijke Handelscursus Kosten van stichting van schoollokalen en onderwijzerswoningen en van meubelen in nieuwe scholen Kosten van het instandhouden van school lokalen en onderwijzerswoningen Huur van schoollokalen Kosten van aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen Kosten van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der schoollokalen en van duinwater. Kosten van de Gemeentelijke Inspectie (Lager Onderwijs) Kosten van het plaatselijk schooltoezicht tl l) n ll fl ft ft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 178