178 6.250,— 600,— Totaal b. 636.060,— 22.665,73 b. buitengewone ontvangsten Rijksbijdrage ex art. 48, le lid sub 2, der wet (Schoolbouw)f 2.724,765 153,12 167,85 36 030,60 261.682,145 123,— f 933.895,745 Transport f 2.308.473,50 Bijdrage aan de Afdeeling’s-Gravenhage II van de vereeniging „Volksonderwijs” in de kosten van het onderwijs aan zieke kinderen van openbare lagere en bijzondere scholen Subsidie aande vereeniging „Verstrekking van schoolpantoffels” Subsidie aan Regenten van de scholen der Nederd. Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage voor het verstrekken, ter bevordering van het schoolbezoek, van voedsel aan leerlingen van lagere scholen voor wie daaraan behoefte bestaat. ƒ2.315.323,50 voor zooveel uit de gewone middelen betaald: Kosten van het stichten van schoollokalen Kosten van het verbouwen van school lokalen Meubelen in nieuwe schoollokalen Kosten van stichting enz. van buitenge wone scholen voor lager onderwijs Totaal f 16,21 3.061,945 Waartegenover de .ontvangsten hebben bedragen a. gewone ontvangsten Rijksbijdrage ex art. 48, le lid sub 1 der wet in de kosten van het lager onderwijs f Subsidie van het Rijk, ten behoeve van de buitengewone scholen voor lager onderwijs Schoolgelden Rente legaat Rahmin-Aghion. Totaal n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 180