53 88 VERSLAG LAGER ONDERWIJS gedurende de Griepepidemie gesloten. Overbodig te zeggen, hoe door dit alles het Handwerkonderwijs veel te lijden had. Het aantal der Bijzondere Scholen vermeerderde met één, n.l. de nieuwe Bijzondere School met den Bijbel, hoofd de heer C. Verspuij, hoek Boisotstraat te Seheveningen, terwijl de Bijzondere School aan de Sweelinckstraat 22/24, met September onder het Bestuur der Neutrale Schoolvereeni- ging gekomen, „Sweelinckschool” genoemd wordt en onder directie staat van de dames Beckering en Westerman. Bo vendien ging de Afd. A der R.-K. Meisjesschool aan de Brandstraat met September over naar een nieuw daar achter gelegen gebouw aan de Beijersstraat. Niettegenstaande de tijdsomstandigheden niet medewerk ten zijn de verslagen van verschillende, zeer uiteenloopende scholen gunstig: het werk der leerlingen is er netjes en goed verzorgd, de orde uitstekend. Met zorg worden de handwerken op eene gemengde school gedurende één uur per week hoofdelijk onderwezen aan een uit verschillende klassen samengebracht zestal meisjes; de oudere, boven den leerplichtigen leeftijd vallende, volgen in dien tijd dezelfde lessen als de jongens. Veel resultaten kunnen echter van één wekelijksch lesuur niet verwacht worden. Zeer net naaiwerk en goed naaiwerk, dat vlug ver vaardigd was, wordt van andere scholen gerapporteerd, ter wijl op verschillende scholen, niettegenstaande de groote klassen, alle leerlingen op gelijke hoogte zijn. Van sommige scholen wordt vooruitgang in de resultaten van het handwerkonderwijs bericht, zooals beter naaiwerk, beter breien; van ééne school, dat het hoofd der handwerken meer toezicht op het geheel kan uitoefenen, nu zij slechts ééne vaste klasse onder zich heeft in plaats van twee, want bij uitzondering slechts treft men een hoofd der handwerken aan, dat geene klasse voor hare rekening heeft. Op eene andere werd toegezegd, meer werk van de nuttige hand werken te zullen maken. Evenals er bij de Openbare Scholen groote tegenstelling bestaat tusschen de oude en nieuwe scholen, zoo loopen de gebouwen, waarin de Bijzondere Scholen gehuisvest zijn,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1833