182 Bezoldiging van het onderwijzend personeel. Inschrijving van leerlingen. Gedurende 1918 werden 7378 kinderen ingeschreven, onder wie 2649 inschrijvingen van leerlingen, die reeds elders school gingen. De gelegenheid tot inschrijving werd als gewoonlijk bekend gemaaktin de regelen, waarnaar zij plaats heeft, kwam geen wijziging. Aan kinderen van 7 jaren en ouder, voor wie plaats De verordening, houdende voorschriften omtrent rege ling en bezoldiging van het onderwijzend personeel en van kweekelingen aan de openbare lagere scholen der gemeente ’s-Gravenhage is vastgesteld in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad van den 14den Mei en den 12den Augustus 1918. Deze verordening is den 1 Juli 1918 in werking ge treden terwijl met dien datum de verordening no. 10 van 1912 is vervallen. De volgende tabel (zie pag. 183) wijst aan de bezol diging van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen, gelijk die was aan het einde des jaars. Schoolgelden. Gedurende het jaar 1918 werd aan 2645 aanvragen van ouders of verzorgers gedurende een termijn, loopende van 312 maanden, op hun verzoek vrijstelling ver leend van schoolgeldbetaling, nadat bij onderzoek ge bleken was, dat zij tijdelijk niet in staat waren schoolgeld te betalen. Aan 151 ouders of verzorgers werd geheele vrijstelling van schoolgeld verleend voor den verderen duur van den tijd, dat hun kind of kinderen de school bezoeken. Op de openbare burgerscholen bevonden zich op den 31 December 1918, 102 leerlingen, voor wie half-en 84 leerlingen, voor wie geen schoolgeld werd betaald. Mede door den invloed van de tijdsomstandigheden werd aan 123 ouders van kinderen, die deze soort scholen bezoeken, over tijdvakken van uiteenloopenden duur, ontheffing van betaling verleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 184