184 1 werd gevraagd vóór het oogenblik, waarop de aan wijzing der school plaats had, is steeds plaats verschaft. Onderwijs aan de buitengewone scholen voor lager onderwijs. De scholen, voor dit onderwijs bestemd, zijn gevestigd aan de Hooftskade no. 194a, de Teniersstraat no. 74, de Réaumurstraat no. 43 en de Badhuisstraat 79a(Scheve- ningen). De klassen van de buitengewone school aan de Te niersstraat no. 74, welke tijdelijk in de hulpschool aan de Hondiusstraat no. 76 waren ondergebracht zijn bij de opening van de school aan de Réaumurstraat op 31 Mei 1918 naar die school overgegaan. De hulpschool aan de Hondiusstraat no. 76 zal weder voor het lager onderwijs in gebruik worden genomen. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de versla gen van de hoofden van die scholen, opgenomen onder bijlage no. 55. Onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige kinderen. Dit onderwijs bleef opgedragen aan den onderwijzer L. van Lier, de onderwijzeressen mej. E. van Dantzig en mej. A. C. E. Brugma. Voor bijzonderheden w ordt verwezen naar het verslag der commissie van toezicht op dit onderwijs. (Bijlage no. 54). Tot het geven van dit onderwijs waren bestemd de vroegere hulpschool aan de Lijnbaan no. 32a, het huis aan de Koningstraat no. 118b, een lokaal achter de school aan het Rijswijksche Plein no. 38, een lokaal in de openbare lagere school aan de Teylerstraat no. 126 en te Scheveningen perceel Keizerstraat no. 294, alle daarvoor opzettelijk ingericht. Cursussen in methodisch spréken. Bij Raadsbesluit van 3 September 1918 is besloten tot de oprichting van cursussen in methodisch spreken voor het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen en der gemeentelijke bewaar- of voorbereidingsscholen; terwijl den Raad in overweging is gegeven om die cursussen ook voor het personeel der bijzondere scholen, tegen een vergoeding van f 12,50 per persoon en per cursus toegankelijk te stellen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 186