1 l 189 Cursussen Fransche Taal. Raadsbesluit 4 Maart 1907. Deze cursussen zijn bestemd voor kinderen, die 1ste en 2de klasse-scholen om niet of tegen verminderd schoolgeld bezocht hebbende, naar burgerscholen over gaan en óf nog geen les in de Fransche taal gehad hebben, óf wier kennis in dat vak nog niet evenredig is aan de kennis in andere vakken. De plaatsing op de cursussen geschiedt om niet. De cursussen vangen 1 September aan. Op 31 December 1918 waren twee scholen voor het houden van een cursus aangewezen, te wetende school aan de De la Reykade no. 125 en die aan de Kerkstraat no. 13. Het aantal onderwijzers aan elk van deze cursussen verbonden bedraagt. 1. De Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Handelscursussen bestond op 31 December 1918 uit de volgende leden: -M. M. Couveé Jr., Voorzitter; B. van der Esch; L. Hoejenbos; J. F. van der Maesen; Prof. J. G. C. Volmer, Mr. H. J. M. de Vries; R. Winkel en H. Hijmans, secr. Voor bijzonderheden w’ordt verwezen naar het ver slag van de Commissie van Toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus. opgenomen onder bijlage no. 50. I Bijzonder onderwijs. Het aantal bijzondere scholen in deze gemeente bedroeg op 31 December 1918, 77. In Arrondissement ’s-Gravenhage I, 26 scholen. Met ingang van 1 September 1918 is benoemd tot hoofd der school aan de Da-Costastraat no. 42, H. A. Vester; tot hoofd der bijzondere school aan de van de Spiegelstraat no. 21 b, C. Berkouwer; en met ingang van 1 November d.a.v. als hoofd der school aan de Sweelinckstraat no. 22, mejuffrouw M. M. Beckering. In Arrondissement ’s-Gravenhage II, 19 scholen. Met ingang van 1 Januari 1918 is W. P. Dekkers,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 191