192 Onderwijs aan „Zieke kinderen” (gegeven vanwege de Afdeeling s-Gravenhage II der Vereeniging Volksonderwijs”). adres: Adelheidstraat no. 217. School voor slechthoorende kinderen. (van de Vereeniging „School voor slechthoorende kinderen”'). (opgericht 1 November 1910, geopend 9 Juli 1914). Hoofd der school: P. W. L. Brijnen. De school is gevestigd in de perceelen Bleekerslaan no. 11a en Lijnbaan no. 36. Het hoofd der school wordt bijgestaan door twee onder wijzers, twee onderwijzeressen en een kweekelinge. De opneming van nieuwe leerlingen heeft plaats in de maand Mei. Het schoolgeld is gelijk aan dat der openbare lagere scholen, der 1ste en 2de klasse. Subsidie: van het Rijk f 3900,van de Provincie f 1250,—, van de Gemeente f 3900, In de vergadering van den Gemeenteraad van 12 Angustus 1918 is besloten de school met ingang van 1 Januari 1919 van de Vereeniging over te nemen en te maken tot gemeentelijke onderwijsinrichting. Bij Raadsbesluit van 23 December d.a.v. werd de salarisregeling van het onderwijzend personeel vast gesteld. f Dit onderwijs is huisonderwijs, dat eenige uren per week wordt gegeven aan kinderen van den leerplich tigen leeftijd, die wegens hun gezondheidstoestand of lichamelijke gesteldheid de school gedurende eenigen tijd of in het geheel niet kunnen bezoeken en wier ouders on- of minvermogend zyn. In 1918 w’erd aan 162 kinderen gedurende langeren of korteren tijd onderwijs gegeven. Aantal leerkrachten 9. Subsidie van de Gemeente f 4300,—. Het onderwijs is kosteloos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 194