194 Medisch en hygiënisch schooltoezicht. Gemeentelijke Schoolartsendienst. (BureauWaldeck-Pyrmontkade no. 4). Directeur van den Schoolartsen dienst: dr. J. J. Pigeaud. Schoolartsen: dr. J. W. H. Wijsman en dr. J. J. R. Moquette. Het medisch en hygiënisch toezicht is in ’t algemeen opgedragen aan den Directeur van den dienst dr. J. J. Pigeaud, terwijl deze en de schoolarts dr. J. J. R. Moquette meer in het bijzonder belast zijn met het toezicht op de openbare lagere scholen der 1ste en 2e klasse en de openbare bewaar- of voorbereidingsscholen, en de schoolarts dr. J. W. H. Wijsman met het toe zicht op de burgerscholen, de buitengewone scholen voor lager onderwijs en de cursussen in spreken voor spraak- gebrekkige leerlingen. Voor verdere bijzonderheden wordt’ verwezen naar het door den Directeur uitgebracht verslag, dat onder no. 62 van de bijlagen is opgenomen. Kosten van verstrekking, rechtstreeks van gemeentewege ter bevordering van schoolbezoek, van kleeding aan schoolgaande kinderen. De eerste aanvrage kwam in op den 2en Januari en de laatste op den 3den December. In het geheel zijn 30 werden gegeven in de Afd. A (voor hen, die geen ander dan lager onderwijs hebben genoten, of zich met dezen gelijk stellen), 13 leergangen in Afd. B (voor hen, die Middelbaar of Hooger onderwijs hebben genoten of zich met dezen gelijk stellen) en 7 voor de beide leergangen. Het lesgeld voor elk leergangnummer is voor de afdeelingen gelijk. Drie tarieven van lesgeld zijn vastgesteld. Ze bedragen f 1,50, f 3,en f 4.50. Voor leergangen van zes lessen of minder wordt de helft berekend. Voor aangesloten vakvereenigingen is een bijzonder schoolgeld vastgesteld. Naar zijn financieele draagkracht plaatst men zich zelf in een klasse van betaling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 196