I I I I 195 behandeld 16680 aanvragen, waarvan 15754 zijn toege staan, 875 afgewezen, terwijl 51 niet konden worden behandeld, omdat de ouders of verzorgers geen gevolg ga ven aan de uitnoodiging tot een bespreking op het bureau. Na bespreking met de ouders werden op hun verzoek 12 aanvragen ingetrokken. Het getal scholen, van welke leerlingen behoefte heb ben aan kleeding en schoeisel, vermeerderde met de school der Nederl. Herv. Gemeente aan de Koning straat no. 1, en de openbare lagere school aan de Fisher- straat no. 135, terwijl door de hoogere prijzen der grond stoffen en het belangrijk grooter aantal aanvragen, de uitgaven veel hooger waren dan het vorige jaar. Aan 54 kinderen, die blijkens verklaring van den ge neesheer geen klompen konden dragen, werden schoenen verschaft. Bovendien werden aan 6 kinderen, die wegens mis vormde voeten niet met gewone laarzen konden loopen, kunstschoenen verstrekt; aan twee hunner voor de derde maal in hun leertijd. De prijzen van de kunstschoenen verschilden van f 18,— tot f 36,per paar, terwijl voor een meisje de beugels moesten worden vernieuwd waarvoor door de Gemeente f 14,is betaald. De vereeniging „De Stuers”, die vroeger daarin voor zag, is daarmede, door gebrek aan middelen, geëindigd. De geringste uitgave voor één kind was f 0,68, zijnde een paar klompen of f 5,20 voor een paar laarzen, de hoogste voor een jongen f 28,94voor een meisje f 20,25 voor een gezin met twee kinderen f 49,19, terwijl het hoogste bedrag, dat dit jaar is uitgekeerd, was f 95,77 voor een gezin met vier kinderen. De maatregel, om klompen in bruikleen te verstrekken aan de leerlingen, wier schoeisel moet worden hersteld of niet dadelijk kon worden vernieuwd, werd door meer schoolhoofden toegepast dan in het jaar te voren. Reeds werd in het vorige verslag vermeld, dat het aantal aanvragen uit Scheveningen, tengevolge van de belemmering der visscherij, buitengewoon was gestegen. Toen hierin ook dit jaar geen gunstige verandering kwam, daar het grootste gedeelte der visschers werkloos moest blijven, bleef die stijging aanhouden, omdat het betrekkelijk kleine aantal zeelieden, dat na het sluiten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 197