E 196 In het 42060,62 f 31669,02 24443,75 3075,— 1762,— 400,40 53,90 926.29 ft 11433,02 3012,40 ft f 56506,04. Schoolboden. (Raadsbesluit van 26 Augustus 1907). Schoolkinderenbaden zijn gevestigd aan de Nieuwe Havendwarsstraat no. 2, de Hemsterhuisstraat no. 154 en de Réaumurstraat no. 43. Laatstgenoemde twee in richtingen werden dit jaar in gebruik genomen. De exploitatie van het schoolkinderenbad aan de Nieuwe Havendwarsstraat no. 2 geschiedt vanwege de gemeente. De .beide andere inrichtingen worden geëx ploiteerd door de vereeniging „Volksbad”. en f 10000,en f f 62330,36. geheel werd aan kleeding en schoeisel aan gekocht voor f 56112,77, waarbij gevoegd werd de voor raad ter waarde van f 393,27, welke op 1 Januari in het magazijn aanwezig was en waarvan werd uitgereikt Aan leerlingen der openbare scholen voor een bedrag van Aan leerlingen der bijzondere scholen voor een bedrag van Bleef in het magazijn voor Totaal van den wapenstilstand uitvoer, geen merkbaren invloed uitoefende op het aantal aanvragen. Te Scheveningen worden de klompen voor de leer lingen der scholen aldaar uitgereikt in perceel Keizer straat no. 294, kousen worden hun toegezonden en de kleed eren moeten aan het bureau worden afgehaald. Op de Gemeentebegrooting van 1918 was uitgetrokken een bedrag van f 17150,dat in de Raadsvergaderin gen van 15 Juli en 9 December van dat jaar en van 17 Februari 1919 werd verhoogd respectievelijk met f 35000,— en f 10000,en f 180,365 en waarvan is besteed Voor aankoop van kleeding schoeisel salarissen tijdelijke hulp druk- en bindwerk bureaubehoeften duurtebijslag. n Y Y Y r> D Y Y Y Y ÏL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 198