I 198 voor De lessen worden gegeven in het gebouw der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, aan de Raamstraat, en vangen den 1 September van elk jaar aan. De cursus bestaat uit twee leerjaren. Van de 37 leerlingen, die zich aan het examen onder wierpen, slaagden er 24. Op 31 December 1918 bedroeg het aantal deelnemers 26 mannelijke en 33 vrouwelijke. Aantal onderwijzers 10. Het lesgeld bedraagt f 20 's jaars. Ook kunnen leer lingen tegen een schoolgeld van f 10,’s jaars of kosteloos worden toegelaten. straat no. 7, den N.-W. Buitensingel no. 292 en de De-Gheijnstraat no. 51. Aantal onderwijzers 14 en eene onderwijzeres. Het aantal leerlingen bedroeg 41 mannelijke en 24 vrouwelijke. De kosten worden geheel door het Rijk gedragen. Gemeentelijke cursus tot leiding der studie voor de hoofdakte, ingesteld bij Raadsbesluit van 7 Augustus 1883. DirecteurG. Smelt. Bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen Elandstraat no. 130. Bijzondere cursussen tot leiding der studiën de hoofdakte, wiskunde, talen enz. Bijzondere cursussen voor de wiskunde en vreemde talen, van de afd. Den Haag van den Bond van Ned. Onderwijzers, worden gehouden in het bondsgebouw aan de Valkenboschkade no. 520. Aantal onderwijzers 2, eene onderwijzeres. Getal leerlingen van de verschillende cursussen 42. Bijzondere cursus tot opleiding van hoofdonderwijzers, onder het Bestuur der St. Willibrordus-Vereeniging, gevestigd aan de Z.-O. Binnensingel no. 66. Het getal leerlingen bedroeg 22. Het getal leeraren, behalve den directeur, 7. De cursus duurt 2 jaren. Contributie f 40 per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 200