I 200 39 93 65 12 twee scholen drie vier Openbare bewaar- of voorbereidingsscholen. Het aantal gemeentelijke bewaarscholen op 31 Decem ber 1918 bedraagt 14. In zijne vergadering van den 29 April 1918 besloot de Gemeenteraad, om op gemeenteterrein aan de Cartesius- straat een gemeentelijke bewaarschool te stichten. Met het oog op de buitengewone tijdsomstandigheden zijn plannen in voorbereiding om voor bedoelde school een tijdelijk gebouw te stichten. Bij Raadsbesluit van 16 September 1918 is besloten, om de gemeentelijke bewaarschool aan de Hekkelaan no. 4 tijdelijk op te heffen, op grond waarvan de leer lingen tijdelijk zijn overgeplaatst naar de bewaarschool aan de Scheldestraat no. 122. Onderwijs in paedagogiek en methodiek aan onderwijzeressen in handwerken. Den 1 Mei 1918 werd in een lokaal der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, een nieuwe cursus in de methodiek van het handwerkonderwijs geopend, onder leiding van Mej. A. M. Nater. De cursus in methodiek werd des Zaterdagsmiddags van 2—4 uur gehouden. In den loop van 1918 werden uitgereikt 18 diploma’s in methodiek. Op 31 October 1918 zijn de op 1 Mei 1917 aangevangen twee cursussen in paedagogiek, onder leiding van C. van IJperen, hoofd der openbare lagere school aan de Achter- Raamstraat no. 10 en D. van Staveren, onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Vlietstraat no. 10 gesloten. In dit jaar zijn 32 diploma’s in dit vak uitgereikt. Op 31 December 1918 waren ingeschreven in het stam boek der onderwijzeressen in de nuttige handwerken, werkzaam aan de openbare lagere scholen 68 onderwijzeressen, die aan ééne school werkzaam zijn, vijf 277 onderwijzeressen aan alle scholen te zamen. n T) T) n n n n n T) n T) V n n r> n v n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 202