I I 201 Leerlingen. 'I De Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke bewaarscholen bestond uit de heeren: J. W. de Jongh, Voorzitter. A. J. P. de Beste. W. H. Waanders. Op de openbare bewaarscholen bedroeg het getal leerlingen op 31 December 1917 4189, 31 1918 4040. Ingeschreven werden gedurende 1917, 3022 kinderen. Sedert Augustus 1914 was deze school tengevolge van de mobilisatie aan hare oorspronkelijke bestemming onttrokken. Het personeel van eerstgenoemde school is naar ver schillende scholen overgeplaatst. Het getal onderwijzeressen bedroeg 106, het getal kweekelingen 102. De regeling en de bezoldiging van het onderwijzend per soneel is omschreven in de verordening no 14 van 1913. Eene nieuwe regeling is in voorbereiding. De examens voor het verkrijgen der akte van bevoegd heid om aan het hoofd eener gemeentelijke bewaarschool te staan of om als onderwijzeres daaraan verbonden te zijn, werden ook dit jaar vreder afgenomen door de „Gemengde Commissie voor bewaarschoolakte-examens voor de gemeenten Rotterdam en ’s-Gravenhage”. Het schriftelijk gedeelte van bet examen voor de akte A werd gehouden te Rotterdam en te ’s-Gravenhage en wel op 2 Juli 1918, terwijl het mondeling examen op 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 en 23 Juli, plaats had. Het schriftelijk gedeelte van het examen B werd ge houden op 2 October 1918 te Rotterdam, 's-Gravenhage en Arnhem. Het mondeling gedeelte op 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24 October d.a.v. Voor de akte A werden geëxamineerd 73 candidaten, van wie 59 slaagdenvoor de akte B, 56 candidaten, van wie 49 slaagden. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag der „Gemengde Commissie”, als bijlage no. 59 opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 203