203 Gemeentelijke tot opleiding (Gebouw H.B.S. voor meisjes aan het Bleijenburg). (Directeur Chr. W. Valken). De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs bestond uit de volgende personen: Het onderwys wordt gegeven door den Directeur, bij gestaan door 3 onderwijzeressen en 8 onderwijzers. Het getal leerlingen bedroeg op 31 December 1918, 126, van wie 89 in de Afd. A en 37 in de Afd. B onderricht genoten. De cursus bestaat uit twee afdeelingen: Afd. A voor de opleiding tot onderwijzeres, telt 4 klassen, waaronder eene voorbereidende klasse; Afd. B voor die tot hoofd onderwijzeres telt 2 klassen. Bij de toelatingsexamens, in Mei gehouden, werden 13 leerlingen tot de voorbereidende klasse toegelaten van de 16 candidaten, die zich hadden aangemeldeen aantal iets kleiner dan in het vorige jaar. Aan de examens voor de „Gemengde Commissie voor bewaarschoolakte-examens voor de gemeenten Rotterdam en ’s-Gravenhage”, in 1918 te Rotterdam gehouden, werd deelgenomen door 18 leerlingen voor het verkrijgen van de akte als bewaarschool-onderwijzeres, van wie er 15 slaagden; voor de hoofdakte onderwierpen zich 20 leerlingen aan het examen, van wie 17 slaagden. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de ver slagen van den cursus, opgenomen in de bijlagen onder no. 57 en 58. de kosten dier scholen uit de gemeentekas kan worden verleend, bestond op 31 December 1918 uit de vol gende leden J. J. Verburg, voorzitter, Dr. J. J. Pigeaud, Dr. J. W. H. Wijsman, J. W. de Jongh, H. J. v. d. Kraan, mej. G. Lieffering, mej. M. Heeremans, mej. C. E. M. Brouwer Huizinga, J. Pelser, eene vacature, J. A. Tuyn, toe gevoegd secretaris. cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan de Bewaarscholen. iS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 205