205 Openbare Scholen. Directeur: Dr. A. van Berkum. De school telt thans twee eerste klassen en een twreede klasse. l|jj den aanvang van den cursus 1918—1919 waren aanwezig 60 leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 2400, {Directeur: Dr. A. D. v. d. Harst.) Aan het eindexamen der hoogere burgerscholen in de Provincie Zuid-Holland, namen 43 leerlingen dezer school deel, 42 verkregen het diploma en wel 39 man nelijke en 3 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f 29 911,25. i| {Directeur: P. Goedhart). Van de 50 leerlingen der 3de klasse A ontvingen 42 het einddiploma en van de 51 leerlingen der 3de klasse B, 45: zoodat in totaal 87 leerlingen voor het einddiploma slaagden. Aan schoolgeld werd ontvangen f 20.677,50. de Visscherij- en Zeevaartscholen) en H. J. Balfoort (speciaal voor de Lichamelijke Opvoeding). Het door de Plaatselijke Commissie voor het Middel baar Onderwijs, ingevolge art. 52 der w-et op het Middel baar Onderwijs, opgemaakt verslag is als no. 49 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Voor meer uitvoerige berichten over de na te noemen inrichtingen wordt daarnaar verwezen. A2. Hoogere Burgerschool, met 3-jarigen cursus, aan de Laan. B'. Hoogere Burgerschool, met :3-jarig en cursus, aan de 3de van den Boschstraat. A'. Hoogere Burgerschool, met 3-jarigen cursus, aan de Raamstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 207