207 meisjes (.tijdelijk 1917/1918 een diploma A uitgereikt, terwijl 13 leerlingen het getuigschrift voor het met gunstig gevolg afgelegd eindexamen van de 5de klasse B verwierven. Aan schoolgeld werd ontvangen f 28.040, De kosten van het onderwijs aan de drie Hoogere Burgerscholen, met 5-jarigen cursus, de twee Hoogere Burgerscholen, met 3-jarigen cursus en de Hoogere Bur ger school voor meisjes bedroegen (zonder de jaarwedden van de leeraren) f 43.542,19. Het tekort werd door de gemeente gedragen. :1 C2. 2e Hoogere Burgerschool voor gevestigd aan de Beeklaan no. 445). Directrice: Mej. Th. J. E. van Aken. De school, tot dusverre gevestigd in het hulpschool- gebouw aan de van den Eijndestraat, is den 2den Sep tember 1918 gevestigd in de nieuwe hulpschool aan de Beeklaan no. 445. De school telt thans drie leerjaren. Einddiploma’s zijn nog niet uitgereikt. Aan schoolgeld werd ontvangen f 11.005, Vis scher ij school te Scheveningen. V isschershaven weg). Directeur: C. Lieuwen. Het hoogste getal leerlingen, dat de school in den cursus 1917/1918 bezocht, bedroeg in Januari 80. Het onderwijs wordt kosteloos gegeven in 3 opvol- Operibare Handels school, met 2 jarigen cursus, aan de Laan no. 5. (Geopend 13 October 1914). Directeur: Dr. A. van Berkum. Van de 13 leerlingen der 2de klasse, die aan het eind examen deelnamen, slaagden 11 jongens en een meisje. Bij den aanvang van het schooljaar 1918/1919 werden twee leerlingen op gunstige voorwaarden geplaatst. Schoolgeld f 100, Aan schoolgeld werd ontvangen f 3.050,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 209