I f 208 gende afdeelingen. Nog is een klasse toegevoegd voor leerlingen, ouder dan 18 jaren. Het onderwijs leidt op voor het diploma van stuurman en schipper op zeevisschersvaartuigen. De kosten van het onderwijs over 1918 bedroegen, buiten de wedde van den directeur en de leeraren, f 5.422,75 en werden geheel door de Gemeente gedragen. Van de 37 leerlingen, die aan het examen deelnamen ter verkrijging van het diploma voor stuurman of voor schipper aan boord van zeevisschersvaartuigen, slaagden er 36: te weten 2 voor stuurman en 3 voor schipper op stoomvisschersvaartuigen, 14 voor stuurman en 17 voor schipper op zeilzeevisschersvaartuigen. Bij Raadsbesluit van 17 Juni 1918 werd tot oprichting eener Zeevaartschool, met 2-jarigen cursus, besloten. De school zal in den aanvang van het jaar 1919 worden geopend De Commissie van Toezicht op de school, wier verslag onder de bijlagen, genummerd 49 A, is afgedrukt, bestond uit de volgende heeren: J. van Scheers, Voorzitter; W. Bakker, J. C. Gijsherti Hodenpijl van Hodenpijl; Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk, Mr. J. H. de Bas, tevens Secretaris. Bijzondere Scholen, waaronder Lycea. Christelijke Hoogere Burgerschool. (Sweelinckstraat 4953). Directeur: J. van Andel. Aantal leeraren 12. Aantal leerlingen 185, waarvan 141 mannelijke en 44 vrouwelijke. Rijkssubsidie f 1400,—- Voor het eindexamen slaagden de 20 candidate::. Het schoolgeld bedraagt f 100,als minimum. Il.K. Hoogere Burgerschool, met 5-jarigen cursus (opgericht 5 Juni 1917). (Laan no. 27). Directeur: Dr. J. Daniels. De school in 1917 geopend telt thans twee klassen. Aantal leerlingen bij den aanvang van den cursus 80. Schoolgeld f 100,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 210