55 14 VERSLAG OPENBARE SCHOLEN ZWAKZINNIGEN. Zaterdagnamiddag is er I .4 Leerlingen. Aan de school werden met ingang van 31 Mei 1918 be noemd: J. Brouwer, hoofd der school, W. J. Smit, A. Soek, W. W. Braam, W. P. Blokpoel, onderwijzers, mej. J. Martens en mej. A. A. E. Driesens, onderwijzeressen, van wie de laatste hoofdzakelijk belast met het onderwijs in de handwerken, tevens dienstdoende als reserve-onderwijzeres. Met ingang Leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen der hoogste klasse (vijfde leerjaar) was op 31 Dec. 1918 12 .laai en 2 maanden, die van de leerlingen der laagste klasse 8 jaar en 2 maanden. Maatschappelijke kring. Het meerendeel der ouders van de leerlingen behoort tot de arbeidende klasse, de minder heid tot den kleinen burgerstand. Schoolgeld. Bijna deel van het getal leerlingen bezoekt de school kosteloos. De overigen betalen 15, ll'l-i of 20 cent per week, drie leerlingen f 10.— per kwartaal. Geneeskundig onderzoek. Zes leerlingen ontvingen, op voorschrift van Dr. J. W. H. Wijsman, psychiater, genees middelen uit de Gemeente-apotheek. Indien de ouders het wenschen, behandelt genoemde dokter de leerlingen gedu rende hunne schooljaren geneeskundig. pauze gehouden. Op Woensdag- en geen school. Er is vacantie: ongeveer 10 dagen met Kerstmis, 1 week met Paschen, 1 week met Pinksteren, ruim 3 weken in den zomer, 1 week in den herfst. Bovendien op den verjaardag van H. M. de Koningin, dien van H. M. de Koningin-Moeder, dien van Z. K. H. den Prins der Nederlanden en dien van H. K. H. Prinses Juliana. Resultaten. De vorderingen der leerlingen, die geregeld de school bezoeken, kunnen voldoende genoemd worden. De wensch, dat de Leerplichtwet ook op onze scholen van toepassing worde, waardoor de strijd tegen het wille keurig schoolverzuim meer succes zal kunnen hebben, worde hier nogmaals herhaald. O n d e r w ij z e n d personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 2126