I 210 Het personeel der school bestond uit een directeur en 30 leeraren. De cursus sloot met 488 leerlingen, van wie 146 met getuigschrift werden ontslagen. De nieuwe cursus, welke op 1 April aanving, begon met 496 leerlingen, onder wie 44 nieuwe. Aan 49 leerlingen werd kosteloos plaatsing op de school verleend. De school genoot subsidiën van het Rijk tot een bedrag <van f35.500,,van de provincie Zuid-Holland f3. 765, van de gemeente ’s-Gravenhage f 52.174, 2e Ambachtsschool (geopend 22 Mei 1916). Directeur: Th. A. H. van Harderwijk. De school (hulpschool) is gevestigd in perceel Spui no. 75. Tevens zijn in gebruik lokalen aan de voormalige bewaarschool aan de Voldersgracht. Het personeel der school bestaat uit een directeur en 18 leeraren. Ie Ambachtsschool (Nieuwe Haven no. 95). Opgericht 11 September1883. Directeur: tot 1 December 1918 Th. A. H. van Harderwijk daarna A. van der Veen Vonk. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van Curatoren, opgenomen onder bijlage no. 48 a. Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs bestond op 31 December uit de heeren Mr. J. H. Andries, Voorzitter; J. C. Ramaer, Jhr. L. A. P. Six, G. J. van de Well, Secretaris; J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, Dr. A. F. A. M. van Dommelen, J. C. Jansen, F. W. N. Hugenholz, Jhr. Mr. R. Feith, Mevrouw Dr. A. Halbertsmavan Osenbruggen, Prof. P. D. C. Kleij, C. D. Uhlenbroek. Bijzondere vakscholen-cursussen, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 212