213 ledige opleiding en 367 voor kortere cursussen in ver schillende vakken. Voor de bondsexamens slaagden voor de verschillende diploma’s 20 leerlingen; verder verwierven 32 leerlin gen het schooldiploma voor huishoudkundige. Aan de school waren verbonden 18 vrouwelijke en 2 mannelijke leerkrachten. R.-K. Huishoudschool (Hooge Westeinde 8). (geopend 15 October 1915). Directrice: mej. E. M. v. d. Pol. De cursus vangt aan den 1 September en duurt drie jaren. Afzonderlijke cursussen, aanvangende 1 September en 1 Maart, worden gegeven in koken, strijken, wasch- behandeling, knippen en naaien. Getal leerlingen voor volledige opleiding 59 en 19 voor hulp in de huishouding; voor de afzonderlijke cursussen 42. Voorts is aan de school een opleidingscursus voor meis jes uit den werkenden stand tot vorming van bekwame huisvrouwen; 29 meisjes namen aan dien cursus deel. Getal leeraressen 9 en 1 leeraar. Nederlandsche Kunstweefschool. (Prinsegracht no. 29). Over 1918 namen 21 leerlingen daaraan deel, namelijk 15 ter beoefening van het kunstbandweven en 6 voor het gobelinweven. Getal onderwijzeressen twee. Half October werd aan de school een cursus in teeke- nen en kunstgeschiedenis toegevoegd. Ten einde de belangstelling in het onderwijs in kunst- weven op te wekken zijn dit jaar op verschillende plaatsen tentoonstellingen georganiseerd, waar vier vak ken van kunstnijverheid waren bijeengebracht; t. w. leerpersen, batikken, potterie en weven. Uitgereikt werden 3 getuigschriften, waaronder een diploma voor gobelinweven (haute lisse). Bestuur der school: C. G. Vathier Kraane, Presidente; Ed. Cuypers, Vice-President; Mevr. W. Laman Trip—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 215