214 Teékenscholen. Vakschool voor Kappers. (Hoogezand no. 26.) (Bij het afdrukken was nog geen opgave ontvangen). Nolen, SecretaresseMej. M. W. Bevelander, Penning- meesteresse. De teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond (Nieuwe Molstraat 22). (Geen opgave ontvangen). De teekenschool der Maatschappij tot Nut van 5t Alge meen te Scheveningen werd bij den aanvang van den cursus 19171918 bezocht door 50 leerlingen. Het aan tal onderwijzers bedroeg 4. De subsidiën bedroegen f 400,van de Gemeente, f 150,van de Provincie en f 400,van het Rijk. De teekenschool der vereeniging van den H Vincentius a Paulo (Westeinde 173) werd bezocht door 103 leerlin gen, terwijl aan de school 5 onderwijzers waren ver bonden. Zij genoot aan subsidie f 1000,van het Rijk, f 150,van de Provincie en f 250,van de Gemeente. De teekenschool (burgeravondschool) der St. Joseph’s Gezellen-vereeniging (Maasstraat la) wrerd bezocht door 87 leerlingen, terwijl 8 onderwijzers aan de inrichting waren verbonden. Zij genoot aan subsidiën f 1000,van het Rijk, f 400, van de Provincie en f 1000,van de Gemeente. De teekenschool der Patronaats-commissie van den R.-K. Vriendenbond „St. Pancratius”, Teniersstraat no. 13 werd bezocht door 52 leerlingen. Getal onderwijzers 4. Zij genoot aan subsidiën f 300,van het Rijk, f 112,50 van de Provincie en f 300,van de Gemeente. Vakteekenschool voor jongens van het R.-K. Kerkbe stuur van de Parochie van den H. Antonius-Abt, te Scheveningen (school Kerklaan 1). Getal onderwijzers 8. De school telt 46 mannelijke leerlingen. Zij genoot aan subsidiën f 650,van het Rijk, van de Provincie Zuid-Holland f 200,—, van de gemeente ’s-Gravenhage f 550, Het instituut „de Haagsche Teekencursus” (avond- iï

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 216