215 cursus), gevestigd aan de Galileïstraat no. 2a, werd bezocht door 59 leerlingen. Het aantal leeraren bedraagt 8. De cursus geniet geen subsidie. Omtrent de Academie van Beeldende Kunsten wordt verwezen naar het Verslag van den Raad van Beheer, als no. 52 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Bureau voor Vakopleiding (Zwarteweg 76). Uit het verslag van het Bureau voor Vakopleiding (beroepskeuze) van de Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor handswerklieden in Nederland, afdeeling 's Gravenhage en omliggende plaatsen, stippen wij het volgende aan: Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit de heeren J. D. Ros, Voorzitter, F. E. Elzen, le Secretaris, A. v. Bueren- straat 77, J. M. Steffelaar, Penningmeester, Jac. Bodaan, 2e Secretaris, Mej. M. J. Visser en Mr. C. M. de Vries. De zittingen worden gehouden Zaterdags van 23 ’/2 en van 8’/4 tot 10 uur in het bureau Zwarteweg 76, alwaar kosteloos adviezen kunnen worden ingewonnen. In het jaar 1918 werden 195 inlichtingen omtrent beroepskeuze en vakopleiding gevraagd. Op verzoek van de „Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 tot 18 jaar” verstrekte het Bestuur de noodige gegevens over het Bureau en diende een beknopt rapport in over zijne werkzaamheden, dat door genoemde Staatscom missie in de uitgegeven Verzameling van Rapporten werd opgenomen onder no. 42. HL Scholen, volgens de Wet tot regeling van het Hooger Onderwijs. Rijksschooltoezicht. Inspecteur der Gymnasia: Dr. C. J. Vinkesteijn. Gymnasium. (Laan van Meerdervoort 57). Rector: Dr. Th. P. H. van Aalst. Het door Curatoren uitgebrachte verslag, omtrent den toestand van het Gymnasium is als no. 46 onder de Bijlagen opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 217